Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну відповідальністьЗ метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей, що належать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (назва підприємства, установи, організації) керівник або заступник керівника підприємства, установи, організації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., що називається у подальшому "Адміністрація", виступаючи від імені підприємства, установи, організації, з однієї сторони, і працівник . . . . . . . . . . . . . . . . . (цеху, відділу, дільниці, секції, складу і т. ін.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (П.І.Б.), що називається у подальшому "Працівник", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче:
 1. Працівник, що займає посаду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посада), або виконує роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., безпосередньо пов'язану (назва роботи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (із зберіганням, обробкою, продажем, відпусканням, перевезенням або застосуванням у . . . . . . . . . . . . . . . . . процесі виробництва переданих йому цінностей) бере на себе повну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:
  • дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і вживати заходів для відвернення шкоди;
  • своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених йому матеріальних цінностей;
  • вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;
  • брати участь у інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.
 2. Адміністрація зобов'язується:
  • створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи з забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей;
  • ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпускання), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
  • проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з провини працівника схоронності довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, її повернення виконуються згідно з діючим законодавством.
 3. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його провини.
 4. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства та організації.
 5. Цей договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреса сторін договору:

Адміністрації . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Працівника . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата укладання договору . . . . . . . . . . . . . . . . .

Підписи сторін договору

Адміністрації

ПрацівникаДОГОВІР
про повну матеріальну відповідальність
працівника за передані йому підзвітні цінності

м. . . . . . ". ." . . . . . . . . . . . . . . . . . р.

Роботодавець: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (повна назва підприємства, або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в особі власника або уповноваженого ним органу . . . . . . . . . . . . . . . . . (посада) . . . . . . . . . . . . . . . . .(прізвище, ім'я, по батькові) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., що діє на основі Статуту, з одного боку, та

Працівник: громадянин(ка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (прізвище, ім'я, по батькові) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., працюючий(а) на посаді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., з другого боку, уклали цей договір про наступне:

 1. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність як за всі передані йому в установленому порядку Роботодавцем під звіт товарно-матеріальні цінності та грошові засоби згідно з інвентаризаційними описами N 1 та N 2 на день підписання цього договору, так і за всі ті, що будуть надходити йому під звіт протягом усього терміну дії договору.
 2. Працівник зобов'язується у встановленому порядку та в установлені терміни згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів, переданих йому під звіт.
 3. У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або грошових засобів більше встановлених норм, зниження якості або псування з його вини товарів, він зобов'язується відшкодувати недостачу грошових засобів та вартість відсутніх або зіпсованих з його вини товарів/матеріалів. Вартість недостачі товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.
 4. Надлишок грошових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлений під час перевірки стану підзвітних цінностей, що знаходяться під звітом Працівника, зараховується в доход Роботодавця.
 5. Списання з під звіту Працівника вартості псування, пошкодження та інших втрат товарів/матеріалів, що мали місце у Роботодавця, можливе лише за умови, що ці втрати сталися не з вини Працівника і тільки якщо вони оформлені актом в установленому порядку і в установлений термін.
 6. Роботодавець зобов'язується створити нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт Працівником цінностей.
 7. Цей договір має силу на весь час роботи Працівника на посаді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 8. Цей договір укладено в двох примірниках, перший із яких знаходиться у Роботодавця, а другий у Працівника.
 9. Реквізити сторін:

Роботодавець:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Адреса: . . . . . . . . . . . . .
П/р № . . . . . . . . . . . . . .
в . . . . . . . . . . . . . . . .
МФО . . . . . . . . . . . . . . .
Код ЄДРПОУ . . . . . . . . . . . .


Працівник:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Адреса: . . . . . . . . . . . . .
Паспорт: серія . . . . . . . . . .
N . . . . . . . . . . . . . . . .
виданий ". ." . . . . . . . . . р.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(вказати орган, що видав паспорт)
Ідентифікаційний номер . . . . . .
Тел. . . . . . . . . . . . . . . .


Підписи сторін:

Роботодавець

. . . . . . . . . . . . . . . . .

М. П.

Працівник

. . . . . . . . . . . . . . . . .Додаток
до договору – підписка матеріально відповідальної особи

ПІДПИСКА

Я, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (прізвище, ім'я, по батькові), що працюю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових засобів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.

". ." . . . . . . . . . . . . р.

Підпис . . . . . . . . . . .

Stefan K.Stanevych


Облако категорий:

Беларусь Гражданское право Кадры Класифікатори Пенсии Перечни Право Россия Служебные Списки Типовые договора Типовые документы Трудовое право Украина

Реклама. Tel:+353.12.54.2112. Инсайдер сообщества newlegal.online
Использование статей энциклопедии разрешено на условиях лицензии Creative Commons[aperiens :. 1.0.0.0127]